آثار باستانی کرمانشاه

آثار باستانی کرمانشاه می تواند قدمت و اصالت این شهر را برای همگان به اثبات برساند. به کرمانشاه شهر استقامت و پایداری می رویم. شهری که در دوران های مختلف تلخی ها و شیرینی هایی را به خود دیده است. هرکدام از آثار باستانی کرمانشاه گویای داستان هایی از مردمان و حکومت هایش بوده است.

از بیستون و تاریخچه اش برایتان خواهیم گفت. از تیشه هایی که عشق فرهاد بر کوههای بیستون وارد کرده است. به طاق بستان، طاق داریوش و خشایار شاه می رویم و در کنار هم تاریخچه اش را می خوانیم.

نمی شود به این استان رفت و تماشای آثار باستانی کرمانشاه را نادیده گرفت. مردمان استان داستان های زیادی را از اجداد خود شنیده اند. داستان هایی که از فراز و نشیب های تاریخ کرمانشاه حکایت دارد.

آثار باستانی کرمانشاه را باید از نزدیک دید و به تماشای تک تک آن ها نشست. پس با پینتوریسم همراه شوید تا شاید شما نیز قصه های تاریخ کرمانشاه را به فرزندان خود نقل کنید.

2 مطلب موجود میباشد