انتخاب مجدد رمز عبور

قواعد کنسل کردن توسط میزبان

در صورتی که میزبان به هر دلیل پس از پذیرش درخواست رزرو، از ادامه کار منصرف شود و اعلام کنسلی نماید، پینورست بر اساس شرایط زیر رفتار خواهد نمود.

  • در صورتی که کنسلی قبل از ۳ روز پایانی باشد، میزبان ده درصد هزینه یک شب اقامت ملک خود را به عنوان جریمه پرداخت می‌نماید. همچنین از امتیاز وی به میزان مشخصی کسر خواهد شد.
  • در صورتی که کنسلی در روز دوم پایانی اتفاق بیفتد، میزبان بیست درصد هزینه یک شب اقامت ملک خود را به عنوان جریمه پرداخت می‌نماید. همچنین از امتیاز وی به میزان مشخصی کسر خواهد شد.
  • در صورتی که کنسلی در ۲۴ ساعت آخر اتفاق بیفتد، میزبان پنجاه درصد هزینه یک شب اقامت ملک خود را به عنوان جریمه پرداخت می‌نماید. همچنین از امتیاز وی به میزان مشخصی کسر خواهد شد.
  • در صورتی که کنسلی در ۲ ساعت پایانی اتفاق بیفتد، میزبان هزینه یک شب اقامت ملک خود را به عنوان جریمه پرداخت می‌نماید. همچنین از امتیاز وی به میزان مشخصی کسر خواهد شد.

قواعد کنسل کردن توسط مهمان

در صورتی که مهمان به هر دلیل پس از انجام رزرو، از ادامه کار منصرف شود و اعلام کنسلی نماید، پینورست بر اساس شرایط زیر رفتار خواهد نمود.

  • در صورتی که کنسلی قبل از ۲ روز پایانی باشد، مهمان بیست درصد هزینه یک شب اقامت ملک را به عنوان جریمه پرداخت می‌نماید. همچنین از امتیاز وی به میزان مشخصی کسر خواهد شد.
  • در صورتی که کنسلی در ۲۴ ساعت پایانی باشد، مهمان هزینه یک شب اقامت ملک خود را به عنوان جریمه پرداخت می‌نماید. همچنین از امتیاز وی به میزان مشخصی کسر خواهد شد.


bts dollsbt21 plushiesbts hoodiebts jacketbt21 hoodiebts shirtbt21 shirtphoto necklacemy name necklaceget name necklacename necklacepersonalized name necklacecustom name necklacecustom necklacepersonalized necklacesnecklace with namename plate necklacecustomized name necklacemothers day necklacemothers day jewelry